กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันที่แพทย์ต้องทราบ (ครั้งที่ 1)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันที่แพทย์ต้องทราบ (ครั้งที่ 1)

ทพญ.จิณหธาน์ ปัญญาศร, คุณอังกูร จิรกิตยางกูร และ นพ.เปี่ยมโชค พนมยงค์

About the author

Related Videos