Artificial Intelligence for the Future of Radiology

Artificial Intelligence for the Future of Radiology

พญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์ (โรงพยาบาลกรุงเทพ) ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

About the author

Related Videos