UM Newsletter Vol.1 Issue 2

UM Newsletter Vol.1 Issue 2

Feb 25 , 2019 |   BDMSUM   Corporate

  • 1249
  • 0
  • 1

"ผู้ป่วยสอบถามว่าจะเบิกประกันได้หรือไม่ ถ้านอนโรงพยาบาล" แพทย์ควรทำอย่างไร"

About the author

Related Videos

post4

UM Newsletter Vol.2 Issue 3

มีนาคม 7 , 2562 |   BDMSUM   Corporate

"ผู้ป่วยขอให้แก้ไขข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อให้เบิกประกันได้ ควรทำอย่างไร"