Lecturers

# Lecturer Specialty Organization Video(s)
1 ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย Pediatrics โรงพยาบาลศิริราช 1
2 ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
3 พญ.ลิลรฎา อนันตรัมพร พญ.ลิลรฎา อนันตรัมพร Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
4 รศ.นพ.เธียรชัย บรรณาลัย รศ.นพ.เธียรชัย บรรณาลัย Pediatrics โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
5 ผศ. พญ.หฤทัย กมลาภรณ์ ผศ. พญ.หฤทัย กมลาภรณ์ Pediatrics โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
6 นพ.บันดาล ซื่อตรง นพ.บันดาล ซื่อตรง Pediatrics โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต 1
7 นพ.มนตรี แสงภัทราชัย นพ.มนตรี แสงภัทราชัย Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 4
8 รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
9 พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร Pediatrics โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
10 นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ Pediatrics โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
11 Prof.Flavia Indrio Prof.Flavia Indrio Pediatrics Pediatric University Hospital, Italy 1
12 พญ.กัญญา ศุภปิติพร พญ.กัญญา ศุภปิติพร Pediatrics โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
13 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
14 อ.นพ.มารุต จันทรา อ.นพ.มารุต จันทรา Pediatrics โรงพยาบาลรามาธิบดี 0
15 Prof.Robert L. Schelonka Prof.Robert L. Schelonka Pediatrics Oregon Health & Science University (OHSU) 0
16 Assoc. Prof.Dawn L. Nolt Assoc. Prof.Dawn L. Nolt Pediatrics Oregon Health & Science University (OHSU) 0
17 พญ.สุชาวดี หอสุวรรณ พญ.สุชาวดี หอสุวรรณ Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
18 นพ.ชาตรี ดวงเนตร นพ.ชาตรี ดวงเนตร Pediatrics โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
19 พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ Pediatrics โรงพยาบาล BNH (บีเอ็นเอช) 0

Total 23 Lecturer(s)