Lecturer : นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

โรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ชำนาญพิเศษ: อายุรกรรมสมองและระบบประสาท, เฉพาะทาง: โรคทางระบบประสาท และกล้ามเนื้อ