Lecturer : นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ และทีม BRC (ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ และทีม BRC	(ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ และทีม BRC (ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

Video Lecture(s)

Total 1 Video(s)