Lecturer : ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ และ นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ และ นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ และ นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ (โรงพยาบาลกรุงเทพและแพทยสภา) นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

Video Lecture(s)

การประเมินสติสัมปะชัญญะ เพื่อประกอบนิติกรรม

การประเมินสติสัมปะชัญญะ เพื่อประกอบนิติกรรม

Sept 29 , 2020

MSO

บรรยายโดย... >> นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กุล่ม 1) >> นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์) >> นพ.สุทธิ ศฤงค

Total 2 Video(s)