CMO meets MSO today (03/01/2023)

CMO meets MSO today (03/01/2023)

CMO meets MSO โดย นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.อรรถ นานา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1

About the author

Related Videos

post4

CMO meets MSO today (03/01/2023)

มกราคม 3 , 2566 | นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

CMO meets MSO โดย นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.อรรถ นานา รองผู้