Lecturers

# Lecturer Specialty Organization Video(s)
1 นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี EMERGENCY MEDICINE มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
2 นพ.นพสิทธิ์ ธนะธีระพงศ์ นพ.นพสิทธิ์ ธนะธีระพงศ์ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 3
3 พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0
4 พศ.นพ.ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล พศ.นพ.ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
5 นพ.วิสุทธิ์  ลัฉจเสวี นพ.วิสุทธิ์ ลัฉจเสวี EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 7
6 ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
7 อาจารย์วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ อาจารย์วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
8 ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
9 พจ.ซุน เจียนซุน เจียน พจ.ซุน เจียนซุน เจียน EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
10 รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
11 พญ.โชติกา บูรณสมภพ พญ.โชติกา บูรณสมภพ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
12 พญ.ฐิติวรรณ สิมะเสถียร พญ.ฐิติวรรณ สิมะเสถียร EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
13 แพทย์จีนพรกมล ปัฐยาวัต แพทย์จีนพรกมล ปัฐยาวัต EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
14 นพ.ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ นพ.ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
15 นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
16 รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
17 พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
18 นพ.ศิลา ทองไล้ นพ.ศิลา ทองไล้ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
19 นพ.เจริญ ชูโชติถาวร นพ.เจริญ ชูโชติถาวร EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
20 รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
21 Dr.Alan Rosenfeld Dr.Alan Rosenfeld EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
22 ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 3
23 นาวาอากาศเอก นพ.ทายาท บูรณกาล นาวาอากาศเอก นพ.ทายาท บูรณกาล EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
24 นพ.วัชระ พิภพมงคล นพ.วัชระ พิภพมงคล EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
25 นพ.ทศพล เจริญวุฒิ นพ.ทศพล เจริญวุฒิ EMERGENCY MEDICINE โรงพยาบาลกรุงเทพ 0

Total 61 Lecturer(s)