Lecturers

# Lecturer Specialty Organization Video(s)
1 รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ Pediatric Infectious โรงพยาบาลศิริราช 1
2 ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ Pediatric Infectious โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
3 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ Pediatric Infectious โรงพยาบาลศิริราช 0
4 พ.ท.นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี พ.ท.นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี Pediatric Infectious โรงพยาบาลสมิติเวช-ศรีนครินทร์ 1
5 รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ Pediatric Infectious สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 6
6 นพ.พรเทพ สวนดอก นพ.พรเทพ สวนดอก Pediatric Infectious โรงพยาบาลกรุงเทพ 3

Total 6 Lecturer(s)