Lecturers

# Lecturer Specialty Organization Video(s)
1 นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย SURGERY โรงพยาบาลขอนแก่น 1
2 นพ.วริศ วีระวัฒนตระกูล นพ.วริศ วีระวัฒนตระกูล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 1
3 นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
4 นพ.ภาณุ  ธีรตกุลพิศาล นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 1
5 นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์ นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 1
6 พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนพ. ตฤณ จารุมิลินท พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนพ. ตฤณ จารุมิลินท SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
7 นพ.ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ นพ.ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
8 นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 6
9 Asso.Prof.Marc Singer Asso.Prof.Marc Singer SURGERY Loyola University Medical Center 1
10 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 5
11 พญ.สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล พญ.สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
12 นพ.อรรถ นิติพน นพ.อรรถ นิติพน SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 2
13 ผศ.นพ.สุปรีชา อัสวกาญจน์ ผศ.นพ.สุปรีชา อัสวกาญจน์ SURGERY โรงพยาบาลศิริราช 2
14 พ.อ.รศ.นพ.ธัญญ์ อิงคะกุล พ.อ.รศ.นพ.ธัญญ์ อิงคะกุล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
15 ศ.(พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ศ.(พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 4
16 ผศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช ผศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช SURGERY โรงพยาบาลศิริราช 1
17 นพ.ทวี รัตนชูเอก นพ.ทวี รัตนชูเอก SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
18 พล.ต.นพ.นิวัฒน์ บุญยืน พล.ต.นพ.นิวัฒน์ บุญยืน SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
19 ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
20 พอ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ พอ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 0
21 ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต SURGERY โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0
22 ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
23 นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
24 นพ.คมเดช ธนวชิระสิน นพ.คมเดช ธนวชิระสิน SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
25 นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ SURGERY โรงพยาบาลกรุงเทพ 5

Total 32 Lecturer(s)