Lecturer : นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

โรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี

Video Lecture(s)

CMO meets MSO today (03/01/2023)

CMO meets MSO today (03/01/2023)

Jan 3 , 2023

BHQ MSO

CMO meets MSO โดย นพ.ณรงค์ เลิศอรรฆยมณี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.อรรถ นานา รองผู้

Total 6 Video(s)